Czas na centralizację działań w zakresie e-mail marketingu

czas_na_centralizacje

Tempo prowadzenia działalności gospodarczej i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników biznesowych jest coraz silniejsze. Aby nie wypaść z rynku, większość przedsiębiorstw dąży zatem do wdrożenia scentralizowanego modelu obsługi e-mail marketingu. Wyniki przeprowadzonej w 2014 r. przez Lionbridge ankiety wskazują, że 64% globalnych działań marketingowych jest zarządzanych przez przedsiębiorstwa centralnie.

Znajomość rynku lokalnego jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu na skalę globalną, ale zdaniem Jordiego van Rijna, założyciela działającej w Amsterdamie agencji marketingowej eMailMonday, „pracownicy oddziałów lokalnych nie zawsze potrafią korzystać z e mail marketingu. Braki te można jednak zniwelować dzięki centralizacji w zakresie zarządzania kampaniami, infrastruktury informatycznej i oprogramowania pocztowego”.

Ze wspomnianej ankiety wynika, że 40% przedsiębiorstw powierza zarządzanie e-mail marketingiem tradycyjnemu działowi marketingu, a 34% — działowi marketingu elektronicznego. Zdaniem Amita Awasthiego, wiceprezesa i dyrektora ds. technologii marketingowych Lionbridge, „wiele przedsiębiorstw nadal jednak nie koordynuje swoich działań marketingowych. O ile bowiem większość respondentów (59%) ma odrębny zespół ds. e-mail marketingu, to aż u 41% respondentów zadania z zakresu e-mail marketingu są rozproszone i obsługiwane przez różne zespoły”.

„Taki stan rzeczy skutkuje brakiem koordynacji i niepotrzebnymi działaniami” — podkreśla Awashti. „Nawet jeśli takie działania są w jakimś stopniu zintegrowane, to trudno jest ocenić wkład poszczególnych zespołów w realizację wspólnej strategii marketingowej i osiągnięcie marketingowych celów przedsiębiorstwa”.

Warto zatem scentralizować zarządzanie globalnym e-mail marketingiem i wyeliminować te niepotrzebne działania i koszty w drodze:

  • poprawy jakości treści i zwiększeniu nadzoru;
  • uspójnienia przekazu;
  • wywołania efektu skali w ramach współpracy z firmami odpowiedzialnymi za tłumaczenie i rozpowszechnianie treści;
  • kompleksowego monitorowania wydajności i innych wskaźników;
  • podejmowania coraz trafniejszych decyzji na podstawie coraz dokładniejszych informacji o kliencie oraz innych danych.

Nawet mimo braku możliwości centralizacji globalnych działań w zakresie e-mail marketingu, można nadal odnieść określone korzyści w wyniku wdrożenia jednolitej platformy do obsługi tłumaczeń wiadomości e-mail. Ze wspomnianej ankiety wynika, że takie wdrożenie może przyczynić się zarówno do obniżenia kosztów o 25–40%, jak i skrócenia czasu realizacji projektów o 30–50% w drodze:

  • eliminacji dublujących się działań marketingowych skierowanych do określonego odbiorcy;
  • zapewnienia spójnego przekazu i wizerunku marki na wszystkich rynkach;
  • centralnego śledzenia informacji o klientach na wszystkich rynkach;
  • określenia jednego ośrodka zajmującego się przygotowywaniem i dbaniem o jakość treści marketingowych.

„Coraz więcej przedsiębiorstw chce znać całościowe wyniki swoich wielokanałowych działań marketingowych. Centralizacja tych działań jest pierwszym krokiem w osiągnięciu tego celu” — podsumowuje Awasthi.

Więcej informacji na temat metod centralizacji działań z zakresu e mail marketingu można znaleźć w innych artykułach z tej serii.

Leave a Reply

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland