Löydä parhaat käytännöt benchmarkingin avulla

 

lion_idea_low_res

Teksti: Katri Metsävuo

Esikuva-analyysi, vertailukehittäminen, paraistaminen… vertailuanalyysilla eli benchmarkingilla on monta suomenkielistä nimeä, mutta mikään niistä ei ole vakiintunut kieleemme – ehkä siksi, etteivät ne kuvaa kohdettaan yhtä hyvin kuin englanninkielinen vastinparinsa. Sana ”benchmark” viittaa yleiseen mittapuuhun tai merkkiin, jota käytetään kiintopisteenä ja jonka sijaintiin verrataan muita kiintopisteitä. Olennaista benchmarkingissa onkin vertailu: omaa toimintaa ja prosesseja pyritään kehittämään vertaamalla niitä toisiin.

Benchmarking ei kuitenkaan ole kopiointia, vaan erilaisten muualla kokeiltujen työtapojen soveltamista omiin työkäytäntöihin sopivaksi. Kun päästään näkemään parhaiten toimivia käytäntöjä toisen työyhteisön toiminnassa, pystytään niitä omaksumaan myös omaan toimintaan. Oman toiminnan vertaaminen toisten toimintaan edistää kilpailuasemaa monella tavalla: oman toiminnan taso selkiytyy, naapureiden innovaatiot nopeuttavat omaa kehitystä, ja tietoisuus kilpailijoiden olemassaolosta kiihdyttää sekä yksilöiden että organisaation sykettä.

Benchmarkingissa voidaan etsiä hyviä toimintatapoja muista saman alan organisaatioista tai oman organisaation sisältä. Lisäksi sitä voidaan tehdä riippumattomasti, dokumentaation ja tunnuslukujen avulla, tai yhteistoiminnallisesti eri yksiköiden tai organisaatioiden kesken keskustellen.

benchmarking

 

Verrattaessa saman alan yrityksiä kannattaa selvittää alan kriittiset menestystekijät ja oma tavoitetila. Parhaat käytännöt voidaan löytää esimerkiksi vertailemalla eri organisaatioiden tunnuslukuja (mittareita) ja täten löytää ne, joiden toimintaan halutaan perehtyä paremmin. Tavoitteena on tietysti oppia parhailta eli alan markkinajohtajilta tai teknisten innovaattoreiden huipuilta.

Benchmarkingista on tutkitusti saatu monenlaisia hyötyjä, kuten laadun parantuminen, prosessien ja liiketoiminnan kehittyminen, dialogin herättäminen ja vuorovaikutuksen parantuminen, heikkouksien tunnistaminen, joukkuehengen kehittyminen ja ymmärryksen lisääntyminen organisaatiosta.

Benchmarkingia voidaan myös ulkoistaa eri tavoin. Voit kutsua ulkopuolisen fasilitoijan moderoimaan oman organisaation sisällä tapahtuvaa benchmarkingia. Ulkopuolisen johtamassa keskustelussa voi olla helpompi sanoa sanottavansa oman organisaation toimintatavoista kuin ”oman porukan” kesken.

Myös teknisessä viestinnässä benchmarkingia voidaan hyödyntää monin tavoin. Isossa organisaatiossa, jossa dokumentaatio tuotetaan tuotelinjoilla eikä keskitetysti, voidaan vertailla eri yksiöiden toimintatapoja ja jalkauttaa parhaat koko organisaatioon. Dokumentaation laatua ja kattavuutta voidaan verrata kilpailijoihin parhaan dokumentaatiostrategian löytämiseksi.

Lionbridge tarjoaa esimerkiksi content benchmarking -palvelua, jossa organisaatiosi tuottamaa dokumentaatiota verrataan kahden samalla alalla toimivan kilpailijan dokumentaatioon. Vertailussa saat tietää, mitä itse teet oikein, ja missä on vielä parantamisen varaa. Se antaa myös tietoa siitä, miten oma organisaatiosi kommunikoi asiakkaiden kanssa ja antaa käsityksen alasi viestintätrendeistä. Tämä auttaa asettamaan laatutavoitteita ja tuottamaan dokumentaatiota, joka jatkossa palvelee kohdeyleisöään entistä paremmin.

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä